Algemene Voorwaarden

Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Chiz-Chic gevestigd te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75010771

Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.

Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chiz-Chic zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Chiz-Chic zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten. 
2.2 Voor binnenlandse bestellingen die door de brievenbus kunnen zijn de verzend/verpakkosten zoals DHL deze hanteert. Voor pakketpost (bestellingen die niet door de brievenbus passen) binnen Nederland brengen wij € 5,75 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@chiz-chic.nl.
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf via IDEAL.

Goederen blijven eigendom van Chiz-Chic tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend. 
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site Chiz-Chic.nl zijn in Euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland. 
2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering
3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 21 werkdagen na ontvangst van de betaling via DHL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Dit omdat er artikelen zijn die nog gemaakt moeten worden. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 21 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 Chiz-Chic maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL en DHL. Chiz-Chic is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Chiz-Chic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door Chiz-Chic verzonden pakketten zijn voorzien van een "barcode" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Chiz-Chic is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Chiz-Chic gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 

4. Klachten en retourzending                      
4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@chic-chic.nl. Indien binnen deze termijn door Chiz-Chic geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Chiz-Chic geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Chiz-Chic te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

a) de verpakking van het product onbeschadigd is. 
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is, 
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, 
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, 
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd. 
g) u vooraf schriftelijk aan Chiz-Chic heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient Chiz-Chic hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. 
4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door Chiz-Chic kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met info@chiz-chic.nl. Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door Chiz-Chic gedekt. 
4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Chiz-Chic kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met info@chiz-chic.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
4.5 Chiz-Chic behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten al zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Chiz-Chic of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 
4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Chiz-Chic schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Chiz-Chic de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Chiz-Chic het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. Chiz-Chic zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.
4.7 Chiz-Chic is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

4.8 Chiz-Chic kan op maat gemaakte producten en producten met naam niet retour nemen.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1 Alle aanbiedingen van Chiz-Chic zijn vrijblijvend en Chiz-Chic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Chiz-Chic. Chiz-Chic is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Chiz-Chic dit mee na ontvangst van de bestelling.
5.3 Alle door Chiz-Chic gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Chiz-Chic heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Chiz-Chic en de producten van Chiz-Chic voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Chiz-Chic is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Chiz-Chic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Chiz-Chic.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Chiz-Chic jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Chiz-Chic verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Chiz-Chic, dan wel tussen Chiz-Chic en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Chiz-Chic, is Chiz-Chic niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Chiz-Chic.
6.5 Chiz-Chic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

6.6 Chiz-Chic is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook bij het fietsen met (bak)fietsen. Alleen motoren tot 250 watt met een trapondersteuning tot 25km/uur zijn wettelijk toegestaan op de openbare weg. Ondersteuning  sneller dan 25km/uur is verboden want u voertuig heeft geen RDW type goedkeuring, want de (bak) fiets is niet voorzien van een kenteken. U bent zelf aansprakelijk voor rijden met een te snelle fiets op de openbare weg.

6.7 Garantie gegeven door Chiz-Chic is niet overdraagbaar aan derden.

7.1 Chiz-Chic kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Chiz-Chic komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
7.3 Chiz-Chic is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Chiz-Chic ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Chiz-Chic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Chiz-Chic niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Chiz-Chic heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Chiz-Chic zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Chiz-Chic ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Chiz-Chic gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Diversen
9.1 Indien u aan Chiz-Chic schriftelijk opgave doet van een adres, is Chiz-Chic gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Chiz-Chic schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Chiz-Chic gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Chiz-Chic deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Chiz-Chic in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Chiz-Chic vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Chiz-Chic is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
9.5 Chiz-Chic houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en Chiz-Chic.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Chiz-Chic.

12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling 
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Chiz-Chic en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Bedrijfsinformatie
Chiz-Chic
T.a.v. E. Oosterwijk
Couwenhoven 5214
3703 ER  Zeist

info@chiz-chic.nl
www.Chiz-Chic.nl

Bankgegevens
IBAN: NL65KNAB0255426798    
BIC:  KNABNL2H

BTW Nr: NL860107590B01    
Kvk Nr: 75010771

© 2013 - 2022 Chiz-chic.nl - voor kleine dametjes en grote boefjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel